Algemene voorwaarden

 • Artikel 1). Begripsbepalingen
  1. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen HR365 B.V. (hierna HR365) en de Klant ter zake het leveren van Diensten en Services, waaronder begrepen een Account op de Software van HR365;
  2. Account: de door de Klant beheerde omgeving, waartoe de Klant of Gebruiker toegang heeft na het invoeren van de Inloggegevens;
  3. Software: de door HR365 of haar licentiegevers ontwikkelde software;
  4. Module:  een specifiek onderdeel van de Software, waarin een bepaalde functionaliteit is ondergebracht;
  5. Diensten: alle Diensten, waaronder consultancy en training, die door HR365 in opdracht van een Klant ten behoeve van die Klant of een door hem aangewezen derde worden verricht;
  6. Service: het op afstand beschikbaar maken van de Software waarmee de Klant zijn organisatie- gegevens en personeelsadministratie kan beheren, met inbegrip van de ondersteuning zoals omschreven in de Service Niveau Overeenkomst;
  7. Service Niveau Overeenkomst: een aan de Overeenkomst voor de betaalde- en gesponsorde Modules gehechte overeenkomst waarin de verantwoordelijkheden van Partijen met betrekking tot onderhoud, ondersteuning en beschikbaarheid zijn vastgelegd;
  8. Partijen: HR365 en de Klant gezamenlijk.
  9. Klant: de natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, die een Overeenkomst met HR365 heeft gesloten;
  10. Gebruiker: een door de Klant aangewezen werknemer van de Klant met een machtiging voor toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen van) de Service.
  11. Gegevens: alle informatie of materialen die de Klant via het gebruik van de Service levert;
  12. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, ontwerprechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en sui generis-rechten op intellectuele eigendom;
  13. Inloggegevens: een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant of Gebruiker toegang tot de Service verkrijgt;
  14. Bestelformulier: het bestelformulier waarmee de Klant de Service bestelt;
  15. Rapporten: alle output van de Service, waaronder begrepen rapporten, grafieken, diagrammen en overzichten die door de Klant met gebruikmaking van de Gegevens zijn vervaardigd;
  16. HR-Partner: Een derde partij, zoals bijv. een personeelsadviesbureau of administratiekantoor, die van de Klant toestemming heeft gekregen om namens de Klant inzage te hebben en handelingen te verrichten in de Account van de Klant.

 

 • Artikel 2). Toepasselijkheid
  1. Op alle Overeenkomsten tussen HR365 enerzijds en de wederpartij anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Het tot stand komen van een Overeenkomst houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele toepasselijke Algemene Voorwaarden, waarnaar de wederpartij bij zijn opdracht of anderszins verwijst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
  4. Eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In een dergelijk geval treden Partijen met elkaar in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de inhoud en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
  6. HR365 heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.
  7. Indien HR365 de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal HR365 de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.
  8. Indien de Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij schriftelijk tegen het gewijzigde beding reclameren. Indien de Klant niet uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging schriftelijk zijn bezwaren aan HR365 bekend heeft gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de nieuwe gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 • Artikel 3). Service en beschikbaarheid
  1. HR365 doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Service zorgvuldig en in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures wordt verleend. HR365 verleent de Service op grond van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Overeenkomst anderszins is bepaald.
  2. Behoudens voor zover schriftelijk anderszins is overeengekomen, is HR365 niet verplicht data, waaronder begrepen Gegevens en/of Rapporten te converteren.
  3. HR365 is in geen geval verplicht aan de Klant een fysieke gegevensdrager te verstrekken met de in het kader van de Service beschikbaar te stellen en te houden Software.
  4. De Klant gaat ermee akkoord dat hij HR365 alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die HR365 nodig heeft om de Service te kunnen verlenen. Indien de Klant daarmee in gebreke blijft, bestaat de mogelijkheid dat HR365 de Service niet naar behoren kan verlenen. Daarnaast kan dit leiden tot hogere kosten of onkosten ten laste van de Klant.
  5. HR365 kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Service. HR365 doet de Klant daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Ingeval de Service als gevolg van de wijziging(en) substantieel verandert ten opzichte van de Service zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen dertig dagen nadat aan hem is medegedeeld per welke datum de wijziging zal ingaan, en is HR365 niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de wijzigingen of de beëindiging.
  6. HR365 kan de Service blijven verlenen met gebruikmaking van nieuwe of aangepaste versies van de Software. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen is HR365 niet verplicht bepaalde Klant-specifieke eigenschappen of functionaliteiten van de Service of de Software in stand te houden, te wijzigen of toe te voegen.
  7. HR365 kan de Service of een of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. HR365 doet de Klant zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van de Service, maar ten minste vijf (5) werkdagen vooraf. In noodgevallen als gevolg waarvan de Service met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van de Service moet worden beperkt, bericht HR365 de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

 

 • Artikel 4). Account en Gebruikers
  1. Om gebruik te kunnen maken van de Service heeft de Klant een Account nodig. De Klant kan voor de Gebruikers Accounts aanmaken.
  2. De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens voor de Account. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de Klant HR365 daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn Inloggegevens te wijzigen. De Klant aanvaardt en erkent derhalve dat de Klant te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Service door derden via de Account van de Klant. De Klant stelt HR365 schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de Service door derden via de Account van de Klant.
  3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Service door de Gebruikers en staat ervoor in dat de Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zullen naleven.

 

 • Artikel 5). Betaling
  1. De Klant kan voor het gebruik van de Service kiezen uit een gratis, betaalde of een gesponsorde versie. Indien de Klant kiest voor een betaalde versie van de Service, dan is het volgende van toepassing.
  2. De prijzen voor het gebruik van de Service staan vermeld in het Bestelformulier. Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anderszins is vermeld. Alle bedragen luiden in de valuta zoals aangegeven in het Bestelformulier en alle bedragen worden eveneens in die valuta betaald.
  3. HR365 is gerechtigd om de geldende prijzen schriftelijk aan te passen met inachtneming van een aanzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, heeft de Klant het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen nadat hem is medegedeeld per welke datum de prijswijziging de kennisgeving zal ingaan, tenzij de wijziging kleiner is dan of gelijk is aan de jaarlijkse indexering van de Nederlandse consumenten- prijzen.
  4. Betaling geschiedt via automatisch incasso, 5 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen.
  5. Indien HR365 na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de Klant met onmiddellijke ingang in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop de Klant in verzuim is, is de Klant rente verschuldigd ten belope van de wettelijke rente voor handelstransacties.
  6. Indien de Klant na een aanmaning of ingebrekestelling nog in gebreke blijft met de betaling van de vordering, kan HR365 besluiten het innen van de schuld uit handen te geven. In dat geval komen alle door HR365 in verband met de te late betalingen gemaakte kosten, zoals de kosten voor de procedure en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- exclusief BTW.
  7. Klachten in verband met facturen en/of de Service schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

 

 • Artikel 6). Intellectuele Eigendom
  1. De Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Service, waaronder begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de Software en de daaruit te genereren rapporten, zijn eigendom van HR365 of haar licentiegevers. Voor zover dergelijke rechten uitsluitend kunnen worden verkregen door middel van inschrijving of registratie, is HR365 bij uitsluiting daartoe bevoegd. Niets in de Overeenkomst is bedoeld als een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.
  2. Indien de Klant zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met HR365 volledig nakomt, verleent HR365 de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om op afstand toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service, met inbegrip van de Software, in overeenstemming met de Overeenkomst.
  3. Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag de Klant de Software niet wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen op de Software. Daarnaast is het niet toegestaan beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen (op het gebruik) van de Service en/of de Software te verwijderen of te omzeilen.
  4. In geval van schending van de voorgaande bepalingen, verbeurt de Klant een onmiddellijk opeisbare, niet-verrekenbare boete aan HR365 ten belope van € 10.000,- per overtreding, en       € 1.000,- voor elke dag dat de schending voortduurt, onverminderd de overige rechtsmiddelen die HR365 op grond van de Overeenkomst en/of toepasselijk recht ten dienste staan, met inbegrip van het recht op aanvullende schadevergoeding.
  5. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant, waaronder begrepen, zonder enige beperking, Intellectuele Eigendomsrechten op de Gegevens, blijven eigendom van de Klant. Door gebruik te maken van de Service verleent de Klant HR365 een royaltyvrije, onbezwaarde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Gegevens, voor zover dit in verband met het verlenen van de Service noodzakelijk is.

 

 • Artikel 7). Garanties en vrijwaring
  1. Elk gebruik van de Service is voor risico en verantwoordelijkheid van de Klant. HR365 is niet aansprakelijk voor verlies van, schade aan, onnauwkeurigheden in en/of onvolledigheid van Gegevens of op basis daarvan gegenereerde rapporten.
  2. HR365 garandeert niet dat de Software vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen zal werken. Het niet of gebrekkig functioneren van de Service kan (onder andere) worden veroorzaakt door een storing in de internet- of telefoonverbinding, of door virussen of fouten/gebreken. HR365 zal haar best doen eventuele gebreken in de Software binnen een redelijke termijn op te lossen.
  3. HR365 is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van de Klant of van derden. HR365 is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.
  4. De Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door HR365 verstrekte technische en functievereisten die vereist zijn om de Service te kunnen gebruiken.
  5. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder begrepen controlemechanismen, het gebruik van de Service, alsmede voor de wijze waarop de resultaten van de Service, met inbegrip van te genereren rapporten, worden gebruikt. De Klant is daarnaast verantwoordelijk voor het gebruik van de Service door de Gebruikers, ongeacht of er sprake is van een gezagsverhouding tussen de Klant en deze Gebruikers.
  6. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de resultaten van de Service en de door gebruikmaking van de Service gegenereerde rapporten. De Klant voert regelmatig controles uit op de resultaten van de Service en de door gebruikmaking van de Service gegenereerde rapporten. Indien de Klant van mening is dat een bepaald resultaat niet klopt, onvolledig is of niet is bijgewerkt, stelt de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk HR365 daarvan in kennis.
  7. De Klant garandeert te allen tijde dat alle materialen, informatie, software, procedures en instructies die hij met het oog op het verlenen van de Service aan HR365 doet toekomen correct en volledig zijn.
  8. De Klant garandeert dat hij de Service en/of de rapporten en/of de Gegevens niet zal gebruiken:  a. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gepleegd op de rechten van HR365 of van derden en/of op een jegens derden onrechtmatige wijze, met inbegrip van, zonder enige beperking, Intellectuele Eigendomsrechten of rechten in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;     b. in strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of c. in strijd met een bepaling van de Overeenkomst. De Klant vrijwaart HR365 tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met vorderingen van derden op grond van schending van deze garantie.
  9. De Klant garandeert dat aan alle vereisten is voldaan voor een rechtmatige verwerking van de door de Klant aan HR365 in het kader van het gebruik van de Service verstrekte persoons- gegevens, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Klant garandeert HR365 dat deze gegevens niet onrechtmatig verkregen zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart HR365 tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met vorderingen van derden, ongeacht de grondslag daarvan, in verband met de verwerking van deze gegevens.
  10. HR365 garandeert niet dat de Software of de Service zal worden aangepast in overeenstemming met wijzigingen in relevante wet- en regelgeving. Indien HR365 ervoor kiest de Software of de Service niet aan deze wijzigingen aan te passen, kan HR365 de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de Klant opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en zonder enige aansprakelijkheid.

 

 • Artikel 8). Verwerking van persoonsgegevens
  1. In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, zal HR365 persoonsgegevens van de Klant en Gebruikers (laten) verwerken. HR365 doet dit in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. De voorwaarden voor deze verwerking door HR365 hebben Partijen geregeld in een verwerkersovereenkomst.

 

 • Artikel 9). Duur en beëindiging
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vastgelegde periode. Elk der Partijen kan de Overeenkomst opzeggen door middel van schriftelijke opzegging aan de andere Partij met inachtneming van de in de Overeenkomst vermelde opzegtermijn.
  2. Indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, heeft HR365 het recht haar Service met onmiddellijke ingang stop te zetten of (tijdelijk) op te schorten en/of de toegang tot en/of het gebruik van de Service te beperken, onverminderd overige rechten en rechtsmiddelen van HR365, waaronder begrepen haar recht schadevergoeding te vorderen.
  3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen ingeval de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede ingeval het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat. In geval van het faillissement van de Klant heeft HR365 het recht het door haar verleende gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen daarvan niet stroken met de redelijkheid en billijkheid.
  4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – in alle gevallen, a. nadat de andere Partij op correcte wijze, schriftelijk en onder vermelding van zoveel mogelijk details in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te herstellen, of b. met onmiddellijke ingang indien de andere Partij in verzuim is en krachtens Nederlands recht geen schriftelijke ingebrekestelling vereist is.
  5. Indien op enig moment bij een ontbinding als bedoeld in artikel 9.3 prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst al door de Klant zijn ontvangen, worden deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Klant niet geannuleerd, tenzij de Klant kan bewijzen dat HR365 in verzuim is met betrekking tot die prestaties. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door HR365 zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
  6. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven Partijen gebonden aan de artikelen die na een dergelijke beëindiging van kracht dienen te blijven.
  7. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht of die beëindiging plaatsvindt als gevolg van het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, ontbinding of opzegging, eindigt de aan de Klant in artikel 6.2 verleende gebruiksrecht met onmiddellijke ingang en dient de Klant: a. het gebruik van de Service te staken en gestaakt te houden; en b. alle bedragen, terugvorderbare onkosten, vergoedingen en overige te betalen bedragen uit hoofde van de Overeenkomst aan HR365 te voldoen;
  8. Tot aan de beëindiging van de Overeenkomst kan de Klant zelf de Gegevens exporteren, zodat deze zonder de Software kunnen worden gebruikt. Na de beëindiging van de Overeenkomst is HR365 niet verplicht informatie, materiaal, Gegevens en/of gegenereerde rapporten aan de klant te verstrekken en/of te converteren.
  9. Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht of dit geschiedt als gevolg van het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, ontbinding of opzegging, verwijdert HR365 binnen drie maanden na de einddatum van de Overeenkomst alle informatie, materiaal, Gegevens, met inbegrip van alle persoonsgegevens van de Klant, uit haar systemen.

 

 • Artikel 10). Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van HR365 voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van HR365 ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat de Klant uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid van HR365 is echter in geen geval hoger dan € 5.000,-.
  2. “Directe schade” betekent uitsluitend: a. zaakschade; b. redelijkerwijs gemaakte onkosten die de Klant zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van HR365 in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door de Klant is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van de Klant) (artikel 6:265 BW); c. redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst; d. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  3. HR365 is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 10.2, met inbegrip van, zonder enige beperking, gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of de Klant HR365 in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.
  4. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen krachtens de Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
  5. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van HR365 of haar bestuurders.

 

 • Artikel 11). Overmacht
  1. Met uitzondering van niet-nakoming van een betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst kan elke Partij een beroep doen op overmacht indien de uitvoering of de realisatie van de Overeenkomst of enig onderdeel daarvan al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of belemmerd door omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van die Partij liggen, met inbegrip van, zonder enige beperking: a. versperringen van terreinen of gebouwen, stakingen, rellen, onlusten, oorlog, terroristische activiteiten, extreme kou, epidemieën, opzettelijke werkonderbrekingen, vertragingen in het vervoer, aardbevingen, brand, storm, overstromingen of waterschade; b. uitstel of afstel van de levering aan de Partij van onderdelen, goederen of diensten die bij derden zijn besteld, storingen in de internetverbinding; of c. door overheid of wet- of regelgeving opgelegde beperkingen.
  2. Indien een overmachtssituatie meer dan drie (3) maanden voortduurt, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst met inachtneming van de opzeggingstermijn te beëindigen. Partijen zijn in geval van overmacht niet verantwoordelijk voor schade.
  3. Indien een Partij door een overmachtssituatie belemmerd wordt in de nakoming van de Overeenkomst, dient deze Partij alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van die situatie tot een minimum te beperken.

 

 • Artikel 12). Diverse bepalingen
  1. E-mailberichten worden beschouwd als schriftelijke berichtgeving, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
  2. Op de Overeenkomst tussen de Klant en HR365 en het gebruik van de Service is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Alle strijdpunten, geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HR365.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.

BEKIJK OOK DE VOLGENDE DOCUMENTEN