Gebruikersovereenkomst HR365 applicatie

 

Gebruikersovereenkomst (V20180525)

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen HR365 B.V. en de klant en zal ingaan op de datum dat u deze overeenkomst namens de klant heeft aanvaard. De aanvaarding van deze overeenkomst en daaraan gelieerde documenten, vindt plaats door op de registratiepagina https://portal.hr365.nl akkoord te gaan met deze overeenkomst en de algemene voorwaarden. U doet dat door een vinkje te zetten op de registratiepagina bij de tekst “ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de gebruikersovereenkomst.”

U staat ervoor in dat u deze overeenkomst namens de klant mag sluiten. Als u deze bevoegdheid niet heeft verzoeken wij u om deze overeenkomst niet te aanvaarden.

Gratis account

Via de website www.hr365.nl of rechtstreeks via het webadres portal.hr365.nl kan een gratis account verkregen worden op de online HR365 applicatie waarin organisatiegegevens en een personeelsadministratie beheerd kunnen worden. De gratis account geeft u toegang tot de basisfunctionaliteiten van de applicatie, die uitgebreid kunnen worden door het afnemen van aanvullende betaalde modules of via verkregen gesponsorde modules.

Betaalde modules

In aanvulling op de basisfunctionaliteiten kan HR365 B.V. extra functionaliteiten aanbieden waarvoor middels een abonnementsvorm betaald dient te worden. Deze extra functionaliteiten worden via een aparte overeenkomst aangeboden, waarin nadere afspraken over het gebruiksrecht, de kosten en de bijbehorende voorwaarden worden vastgelegd.

Gesponsorde modules

In aanvulling op de basisfunctionaliteiten kan HR365 B.V. extra functionaliteiten aanbieden, die via samenwerking met derde partijen (bijvoorbeeld personeelsadviesbureaus of administratiekantoren) beschikbaar komen. Deze derde partijen kunnen het gebruik van bepaalde extra functionaliteiten sponsoren, waarbij zij de kosten voor eigen rekening nemen of deze (deels) in de kostprijs voor hun dienstverlening opnemen. In deze situatie sluit HR365 B.V. een nadere overeenkomst met deze derde partijen, waarin nadere afspraken over het gebruiksrecht, de kosten en de bijbehorende voorwaarden worden vastgelegd.

Gebruiksrecht en duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Met het aangaan van een overeenkomst ontvangt de klant het gebruiksrecht voor het gebruik van de basisfunctionaliteiten van de HR365 applicatie. Het gebruiksrecht mag alleen gebruikt worden voor de eigen onderneming(en) van de klant.

Aan medewerkers kunnen vervolgens gebruikers-, beheerders- of een andere rol toegekend worden.

Productonderdelen

HR365 B.V. is gerechtigd om wijzigingen in de basisfunctionaliteiten van de applicatie aan te brengen en kan daarbij zowel functionaliteiten toevoegen als verwijderen. Indien functionaliteiten worden verwijderd, zal dit tenminste 3 maanden van tevoren worden gecommuniceerd. Het toevoegen van functionaliteiten kan HR365 doorvoeren zonder dat daar voorafgaand over wordt gecommuniceerd.

Beëindiging van de overeenkomst

Het beëindigen van de overeenkomst kan door zowel de klant als door HR365 B.V. worden gedaan.

Beëindiging door klant

De klant kan deze overeenkomst op ieder gewenst moment beëindigen, door de gratis account te verwijderen.

Na de beëindiging van de overeenkomst is de toegang tot de applicatie en bijbehorende data niet meer mogelijk.

Beëindiging door HR365

De opzegtermijn voor HR365 B.V. bedraagt drie maanden. HR365 B.V. heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt (na daartoe in gebreke te zijn gesteld), surseance van betaling heeft aangevraagd of het faillissement is aangevraagd. HR365 B.V. zal bij de aankondiging van de beëindiging uitleg geven over hoe de klant de gegevens kan kopiëren of exporteren.

Algemene Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn gelezen en geaccepteerd door de klant, zodra deze de overeenkomst accepteert. Een kopie van onze Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van HR365 B.V. (www.hr365.nl/algemenevoorwaarden)

Verwerkersovereenkomst

Door het accepteren van deze overeenkomst, accepteert u tevens gelijktijdig de Verwerkersovereenkomst van HR365 B.V.. In deze Verwerkersovereenkomt is opgenomen welke rol de klant en HR365 B.V. hebben, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een kopie van de Verwerkersovereenkomst is te vinden op de website van HR365 B.V. (www.hr365.nl/verwerkersovereenkomst)

Gegevensverstrekking aan ARBO365

De HR365 Software kan door de Klant tevens gebruikt worden om, via een beveiligde verbinding, gegevens over het ziekteverlof van medewerkers aan het cliëntvolgsysteem van arbodienst ARBO365 te sturen. Dit is alleen mogelijk indien u tevens een overeenkomst heeft met ARBO365. De Klant dient hiertoe handmatig op de ‘Accountgegevens’ pagina in de Software de naam van de Arbodienst en het Contractnummer in te vullen. (deze gegevens worden u door ARBO365 verstrekt).

ARBO365 ontvangt vervolgens alléén gegevens van medewerkers waarvan het ziekteverlof wordt geregistreerd en niet van de overige medewerkers. Door het accepteren van deze Overeenkomst geeft u toestemming aan HR365 B.V. om deze gegevens namens de Klant, via een koppeling met het cliëntvolgsysteem van ARBO365, aan ARBO365 te versturen.

 

Klik hier om de overeenkomst te downloaden.

BEKIJK OOK DE VOLGENDE DOCUMENTEN