Privacy Statement HR365

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT HR365

Introductie

HR365 neemt uw privacy zeer serieus en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens beschermd zijn wanneer u gebruik maakt van de diensten van HR365. In dit Privacy Statement staat hoe HR365 uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy statement worden op onze website bekend gemaakt. Houd de website daarom regelmatig in de gaten.

Wie is HR365?

HR365 B.V. is gevestigd te Zeewolde aan het Noordereiland 126, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71712844. HR365 biedt een online platform voor organisatie- en personeelsadministratie. Het platform is bereikbaar via de website www.hr365.nl (hierna: de website). HR365 gebruikt uw persoonsgegevens zodat zij haar diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen.

Welke informatie wordt door HR365 verzameld en verwerkt?

Om de diensten van HR365 aan u te kunnen verlenen, zult u bepaalde informatie aan HR365 verstrekken, zoals hieronder omschreven. HR365 gaat op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met alle verkregen informatie.

Contactformulier:

Bij het opsturen van het contactformulier, zult u informatie aan HR365 verstrekken. De gegevens die nodig zijn voor het indienen van het serviceformulier bestaan uit:

  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Geslacht;
  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam;
  • Aantal medewerkers.

Automatisch gegenereerde informatie:

Naast de gegevens die van u gevraagd worden binnen de omgeving van de dienst, heeft HR365 bepaalde gegevens van u nodig om de technische aspecten van de dienstverlening te laten werken, bijvoorbeeld het correct weergeven van webpagina’s en het beveiligen van het platform. Deze gegevens worden door HR365 automatisch op anonieme wijze verzameld wanneer u of uw medewerker de SaaS dienst gebruikt. De informatie die hiervoor wordt verzameld bestaat uit het IP-adres, het type browser, het computersysteem dat u gebruikt, uw account nummer en de pagina’s die in het platform worden bezocht.

Hoe worden persoonsgegevens door HR365 gebruikt?

HR365 zal de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Doel Rechtsgrond
Om de online demo en brochures van HR365 aan u beschikbaar te maken de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HR365, namelijk marketing activiteiten van HR365.
Om het platform van HR365 mogelijk te maken en optimaal te kunnen laten werken en te beveiligen, aan te passen en te verbeteren. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HR365, inhoudende beveiliging van de website.
Om informatie omtrent de eigen diensten van HR365 toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven indien u zich daarvoor heeft aangemeld. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HR365 namelijk direct marketing activiteiten van HR365.
Om de kwaliteit van de diensten van HR365 te kunnen verbeteren en om statistische gegevens te genereren over uw websitegebruik. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HR365, namelijk het verbeteren en analyseren van de diensten van HR365.
Om informatie over u te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van haar eigen rechten. (i) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HR365; (ii) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HR365 rust.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

HR365 gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal deze enkel voor de uitvoering van haar doel of doeleinden gebruiken. HR365 zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). HR365 stuurt uw gegevens alleen door aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen.

Automatische gegeneerde informatie die HR365 verzamelt voor statische doeleinden (werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zijn altijd anoniem en kunnen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot een persoon herleidbaar zijn.

HR365 kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HR365 ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van HR365

HR365 maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo onthouden functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die HR365 zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third partycookies. HR365 heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. HR365 heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt HR365 gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan HR365 verstrekt. HR365 verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan HR365 zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

Social plug ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kunt u – als u dat wilt – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnstalleerde cookies kunt toestaan of weigeren en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken. Let op: Mogelijk werkt de website dan niet meer optimaal.

Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaart HR365 uw persoonsgegevens?

HR365 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. De door u tijdens uw gebruik van de diensten verstrekte gegevens zal HR365 verwijderen na een periode van 5 jaar.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de privacywetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze u deze rechten kunt inroepen. Een verzoek kan verstuurd worden naar info@HR365.nl.

Reactie

HR365 probeert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat HR365 meer tijd nodig heeft. Indien dat het geval is, zal HR365 u hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Om er zeker van te zijn dat de informatie die u opvraagt ook echt bij i hoort, vraagt HR365 u om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. HR365 verzoekt u om het op uw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat HR365 een verzoek van u afwijst, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat HR365 (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kan of hoeft te voldoen. HR365 zal u ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat HR365 u vraagt uzelf te identificeren voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

HR365 wijst u er verder op dat u, in het geval HR365 een verzoek van u afwijst, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

U heeft het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of HR365 op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. lndien dit het geval is, zal HR365 u in overeenstemming met de wet een kopie van de over u verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op u betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heeft u tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van uw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op u betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien uw verzoek wordt toegekend, zal HR365 de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

U heeft het recht een verzoek in te dienen tot beperking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, HR365 gedurende de termijn van de beperking uw persoonsgegevens niet verder zal verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als HR365 uw persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt, zal HR365 uw privacy belangen afwegen tegen de bedrijfsbelangen van HR365. Als uw belang zwaarder weegt, zal HR365 uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zal HR365 uw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. HR365 zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u ter beschikking stellen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Links naar andere websites

Op onze website en/of in het platform kunnen links staan naar andere websites waar wij geen toezicht op houden. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze website.

Wijzigingen in het privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?  

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u ons een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan info@HR365.nl. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met HR365 niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klik hier om onze Privacy Statement downloaden.